Gebruikersvoorwaarden Cohere Energy Solutions B.V. (“Cohere”) 4 december 2017

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Gebruikersvoorwaarden: de onderhavige gebruikersvoorwaarden van Cohere.

Dag: kalenderdag, lokale tijd van de hoofdvestiging van Cohere.

Diensten: Het aanbod en de updates van het software platform dat de functionaliteit van het Product ondersteunt en het bewaren en weergeven van meetgegevens van de elektrische installatie waarin het Product functioneert.

Dienstverleningsovereenkomst: De overeenkomst op grond waarvan Cohere servicewerkzaamheden betreffende het Product aan Gebruiker verleent uit hoofde waarvan diverse ‘abonnementen’ kunnen worden afgesloten.

Installatie: het moment waarop het Product of onderdelen van het Product worden gemonteerd door de Installateur.

Installateur: de (rechts)persoon die het Product aansluit op de elektrische installatie van de Gebruiker.

Gebruiker: de (rechtspersoon) die de Dienstverleningsovereenkomst met Cohere aangaat. Doorgaans is de eigenaar of beheerder van de elektrische installatie waarin het Product functioneert.

Product: De elektronica waarmee elektriciteitsstromen in een elektrische installatie gemeten en in de meeste gevallen gecontroleerd kunnen worden.

Verkoper: Cohere, ontwikkelaar van het Product en de verlener van de Diensten (zie Artikel 2).

Webportaal: de besloten website http://my.maxem.io en alle bijbehorende pagina’s, waar men zich toegang toe kan verschaffen met een serienummer en geheime code die op het Product staat.

Artikel 2 – Identiteit Verkoper

Cohere Energy Solutions

Willem de Zwijgerlaan 350

1055 RD Amsterdam

Nederland

Telefoonnummer: 0031-(0)207708713

E-mailadres: info@maxem.io

KvK-nummer: 53936981

Btw-identificatienummer: NL851080479B01

Artikel 3 – Dienstverleningsovereenkomst

1. De Dienstverleningsovereenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van de ab onnementsgelden door de Gebruiker op het Webportaal.

2. De Dienstverleningsovereenkomst wordt aangegaan voor één jaar, en wordt na afloop van deze initiële termijn van één jaar (“Initiële termijn“) stilzwijgend omgezet naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

3. Opzegging door de Gebruiker is gedurende de Initiële termijn niet mogelijk. Na de Initiële termijn kan de Dienstverleningsovereenkomst met inachtneming van één (1) maand door de Gebruiker worden opgezegd, via het online webportaal, dan wel via het e-mailadres support@maxem.io onder vermelding van volledige naam, serienummer van het Product en de gewenste ingangsdatum van de beëindiging. Restitutie van reeds betaalde maandtermijnen zal in geen geval plaatsvinden.

4. Cohere kan de Dienstverleningsovereenkomst eveneens na de Initiële termijn met inachtneming van één maand opzeggen door middel van een schriftelijke mededeling daartoe aan de Gebruiker.

Artikel 4 – Betaling

1. Door akkoord te gaan met de eerste betaling voor de Dienstverleningsovereenkomst, gaat de Eindgebruiker akkoord met automatisch incasso van de volgende maandtermijnen.

2. De Gebruiker heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Cohere te melden.

3. In geval van wanbetaling van de Gebruiker heeft Cohere behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Gebruiker kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Gebruikersvoorwaarden Cohere Energy Solutions B.V. (“Cohere”) 4 december 2017

Artikel 5 – Installatie

1. Cohere adviseert nadrukkelijk om de installatiewerkzaamheden door een gecertificeerde electrotechnisch installateur te laten uitvoeren. Cohere is niet verantwoordelijk voor de installatie van het Product en daarmee verband houdende kosten.

2. Het Product wordt geconfigureerd door of op aanwijzing van de Installateur, die geacht wordt het overzicht te hebben van de elektrische installatie en daardoor inzicht heeft in de veiligheidsrisico’s en fysieke beperkingen de elektrische installatie. Cohere is niet aansprakelijk voor enige schade aan de elektrische installatie of aangestuurde componenten daarin, als gevolg van een foute en/of gebrekkige installatie of configuratie, noch voor kosten die de Installateur in rekening brengt voor uitvoering van de installatie en configuratie van het systeem.

3. Het Product zal niet juist werken voordat het geconfigureerd is door de Installateur.

4. Cohere is niet verantwoordelijk voor de werking van de Internetverbinding van het Product met de online backoffice.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid Cohere

1. De aansprakelijkheid van Cohere voor indirecte schade is in alle gevallen uitdrukkelijk uitgesloten. Onder indirecte schade wordt in ieder geval verstaan gevolgschade, gederfde winst, gemiste declaraties of besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade aan derden, schade door gereduceerde mobiliteit, schade als gevolg van internetcriminaliteit, aantasting of verlies van data, zaken, materialen of software van derden.

2. Het Product functioneert met behulp van (al dan niet openbare) infrastructuur, waaronder begrepen (mobiele) internetverbindingen en het elektriciteitsnetwerk. Cohere is niet aansprakelijk voor schade of dataverlies als gevolg van storingen in deze infrastructuur.

3. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de afgesloten (aansprakelijkheids)verzekeringen wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekeringen toepasselijke eigen risico van Cohere.

Artikel 7 – Privacy en gegevensbescherming

1. Het “Privacybeleid voor Maxem en webportaal https://MyMaxem.io” is onderdeel van deze gebruikersvoorwaarden en inzage in dit document wordt gelijktijdig verstrekt met inzage in deze gebruikersvoorwaarden. Daarnaast is dit document opvraagbaar via http://Maxem.io.

Artikel 8 – Overige bepalingen

1. Cohere is te allen tijde gerechtigd om de inhoud van de Diensten, zoals de abonnementen, de prijzen, alsook de Gebruikersvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking op de datum van publicatie daarvan op het Webportaal en doen de tot dan toe geldende Gebruikersvoorwaarden en prijzen vervallen. Wijzigingen in de Gebruikersvoorwaarden gelden ook ten aanzien van de lopende overeenkomsten. Wijzigingen gelden zodra de betreffende overeenkomst (al dan niet automatisch) worden verlengd. Indien de Gebruiker de wijziging niet wenst te accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden met een opzeggingstermijn van 14 dagen.

Bestellen

Wist u dat de aanschaf van Maxem fiscaal erg aantrekkelijk is?

Lees hier meer